Điều khoản điều kiện

Tuyệt đối

– Không truy cập website phá hoại như thực hiện DDOS , BOTNET, … chúng tôi sẽ chặn IP nếu bị phát hiện.

– Không dùng các phần mềm có khả năng làm trì trệ hệ thống.

– Không lấy dữ liệu từ website để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thay đổi nội dung

Chúng tôi sẽ giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ thông tin vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

Đưa thông tin lên trang web

Không được huyển tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, thông tin không hợp pháp…chúng tôi sẽ xóa bỏ nếu các thông tin trên đi ngược lại quy định của chúng tôi.

Giới hạn sử dụng

Các nội dung, cơ sở dữ liệu của website được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật Việt Nam. Trừ các trường hợp sử dụng mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người dùng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu…khi không được sự cho phép.